Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı Kurban Bayramı Namazı Saatleri Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi Resmi Gazete’de Yayımlandı: Kamuda Yeni Dönem Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyurulan yeni tasarruf önlemleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Genelgede, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve mecburiyet olarak belirtildi.

Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanımı

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin tedbirlerin alınması gerekli görüldü. Tedbirlerin uygulanması hassasiyetle takip edilecek, denetlenecek, raporlanacak ve aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Doğal afetler, salgın hastalıklar ve orman yangınlarında yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu harcamalar genelgenin kapsamı dışında tutulacak.

Azami Tasarruf Anlayışı Benimsenecek

Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak, ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürütülecek. Yıllık ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi ilgisiz unsurları dahil etmeyecek. Yapacakları alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle temini amacıyla ortak alım yoluyla tedarik yaygınlaştırılacak.

Taşınmaz Edinilmesi, Kiralanması ve Kullanılması

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak. Yeni lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesisler de bu kapsamda yer alacak. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılanlar hariç mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek. Kamu taşıtlarının yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi kaydıyla kamu alım garantisi kapsamında elektrikli taşıt satın alınabilecek.

Haberleşme Giderleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama yetkilileri, haberleşme giderlerini hizmet gerekleri ve teknolojik imkanlar çerçevesinde gözden geçirerek, kaynakların verimli kullanılması hususunda her türlü tedbiri alacak. Cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek. Tüm yazışmalar elektronik bilgi sistemi üzerinden yapılacak.

Personel Görevlendirmeleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetleri uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Yüz yüze yapılması zorunlu olanlar ise kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görevlendirmeler için tahsis edilmiş ödenek aşılmayacak.

Basın ve Yayın Giderleri

İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik basılı materyaller elektronik ortamda hazırlanacak. Hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. Büro malzemesi, makine ve teçhizat, bilgisayar gibi demirbaş alımları zorunlu haller dışında üç yıl süreyle yapılmayacak.

Personel Giderleri

Kamuda personelin etkin kullanımı sağlanarak atıl personel oluşumuna izin verilmeyecek. Emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ihdası talebinde bulunulabilecek. Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak.

Enerji ve Su Alımları

Kamu kurum ve kuruluşları enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla tasarruf önlemlerine uyacak. LED dönüşümü ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilecek. Su kullanımında israf önlenecek, tasarruflu cihazlar tercih edilecek.

Her Yönetici Tasarruf İlkelerinin Uygulanmasından Sorumlu Olacak

Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları gereken önlemleri alacak, her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Genelge hükümleri, bakanlıklarda bakan veya yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından izlenecek ve denetlenecek, aksine hareket edenler hakkında işlem yapılacak. Genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşmesi imzalanmış tüm mal ve hizmet alımları gözden geçirilecek, genelgeye uygun olmayan ihaleler iptal edilecek. Tereddütlerin giderilmesinde il özel idareleri için İçişleri Bakanlığı, belediyeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.